Γυμνάσιο
Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Δημοτικό
Λόφος Μπαράκου (πάνω από Ribas), Βάρκιζα
Νηπιαγωγείο
Δεμέστιχα 4, 166 72 Βάρκιζα
Παιδικός
Καλύμνου 9Α, 166 72 Βάρη

Πολιτική απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΤΚΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΔΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ [στο εξής ΔΕΣ].

Το ΔΕΣ περιλαμβάνει Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στη Βάρκιζα Αττικής (Λόφος Μπαράκου), Νηπιαγωγείο που λειτουργεί επίσης στη Βάρκιζα Αττικής (Δεμέστιχα 4) και Παιδικό Σταθμό που λειτουργεί στη Βάρη Αττικής (Καλύμνου 9Α), εκ των οποίων το Δημοτικό Σχολείο περιλαμβάνει τμήμα International Baccalaureate (I.B.). Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, το Σχολείο παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προάγει πάσης φύσεως πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  Με κύριο γνώμονα την προστασία των παιδιών και των γονέων τους που εμπιστεύονται το ΔΕΣ για την εκπαίδευση των παιδιών τους, δίνουμε πρωταρχική σημασία στην προστασία της προσωπικής σφαίρας των μαθητών μας και των γονέων τους και στα προσωπικά δεδομένα τους τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Η παρούσα  Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του ΔΕΣ, www.deschool.eu (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος του ΔΕΣ). Με την παρούσα Πολιτική δηλώνει τη δέσμευσή του για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου του ΔΕΣ, των χρηστών που εισέρχονται με χρήση ειδικών κωδικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτού, των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, υπαλλήλων ή τρίτων προσώπων (εφεξής: «Επισκέπτες» ή «Υποκείμενα δεδομένων») που επιλέγουν κάποια υπηρεσία μέσω του Δικτυακού Τόπου του ΔΕΣ.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

(1) Στοιχεία που καταχωρίζει ο Επισκέπτης: Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο του ΔΕΣ, μπορεί να ζητηθεί από τον Επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση  του ΔΕΣ, είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον Επισκέπτη είναι μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, οικονομικά δεδομένα, φωτογραφία, βιογραφικό ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του Δικτυακού Τόπου του  ΔΕΣ, και οι ανωτέρω πληροφορίες συλλέγονται με οποιονδήποτε τρόπο υποβληθούν από τον Επισκέπτη (π.χ. φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου, χρήση προσωπικού email για αποστολή στοιχείων).

(2) Πληροφορίες πρόσβασης: Επίσης, κατά την είσοδο στο www.deschool.eu μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του Internet του Επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία και ώρα αιτήματος, διεύθυνση ιστοσελίδας ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο του ΔΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

(3) Cookies: Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση του ιστοτόπου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή των Επισκεπτών cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης στο φάκελο προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη (όπως για παράδειγμα στους υπολογιστές με λειτουργικό Windows στο φάκελο «c:\users\profile name\appdata και με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει αλλάξει ρυθμίσεις) και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα απαραίτητα cookies, που είναι τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων και που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχει ο Επισκέπτης ακώλυτη πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, όλα τα υπόλοιπα cookies καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού ο Επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεσή του και τα ενεργοποιήσει κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό τόπο.

Ενημέρωση για τα cookies
Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός τόπος μας διακρίνονται σε:

α) Cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων, που είναι απολύτως απαραίτητα  για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Τα cookies αυτά αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files), που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής του Επισκέπτη, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Μόνον ο Διαδικτυακός τόπος μας μπορεί να διαβάσει τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του Επισκέπτη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.
Ειδικότερα, τα cookies αυτά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστοτόπου, Χρόνο πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη του Ιστοτόπου, Χρόνο προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη, Αριθμό επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη, Πληροφορίες ταυτότητας χρήστη, Πληροφορίες επιλογών συναίνεσης παρακολούθησης, Πληροφορίες ιστοσελίδας προορισμού.

β) Προαιρετικά Cookies, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον ο Επισκέπτης μας δώσει τη συγκατάθεσή του, δηλαδή μόνο αν τα ενεργοποιήσει μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που παρέχουμε κατά την είσοδό του στον Διαδικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει τα “Προαιρετικά Cookies” με τον ίδιο τρόπο.

Περαιτέρω, τα Προαιρετικά Cookies μας διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες που αναφέρουμε στον κατωτέρω πίνακα:

  1. Cookies στατιστικών & ανάλυσης, που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις του Επισκέπτη, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και έτσι να βελτιώνουμε το Διαδικτυακό μας τόπο, ii. Διαφημιστικά Cookies, που δίνουν πληροφορίες για το σχολείο μας, ώστε οι διαφημίσεις μας να είναι στοχευμένες στις δικές σας προτιμήσεις.

Όσον αφορά συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων: ενδέχεται στον διαδικτυακό τόπο του ΔΕΣ να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το ΔΕΣ δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα – νομική βάση επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΔΕΣ, όπως τα δηλώνει ο ίδιος ο Επισκέπτης, συλλέγονται κατ’ αίτηση του ίδιου του Υποκειμένου: για να εκτιμήσουμε αιτήσεις εργασίας στο ΔΕΣ που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και να ενημερώσουμε για τις δράσεις του, για να ικανοποιηθεί αίτημα για χρήση υπηρεσίας του ΔΕΣ, για να δηλωθεί η συμμετοχή του σε εκδήλωση / δράση του ΔΕΣ ή τρίτου, για να αποστείλουμε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του ή με τη συμπλήρωση είτε της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Διαδικτυακό Τόπο είτε με την αποστολή των ζητουμένων στοιχείων από προσωπικό email, για να διαγνώσουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τον server μας (μέσω της IP address) και να διαχειριστούμε το Διαδικτυακό Τόπο του ΔΕΣ ελέγχοντας ποια μέρη του Διαδικτυακού Τόπου έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (π.χ. μέσω Google Analytics). Σημειώνουμε ότι δε συνδέουμε IP addresses με συγκεκριμένο υποκείμενο.

Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η επεξεργασία των στοιχείων των Επισκεπτών από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή του Επισκέπτη δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδο του Επισκέπτη στο Διαδικτυακό Τόπο, την οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμεί.

Αποδέκτες δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου του  ΔΕΣ και η επεξεργασία αυτών περιορίζεται εντός του ΔΕΣ και των σχολικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό του ΔΕΣ και τις Υπηρεσίες του, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΔΕΣ προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του υποκειμένου σε δράση / εκδήλωση τρίτου. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής  φόρμας / αίτησης.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν δηλωθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του ΔΕΣ σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη, φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται στον διαδικτυακό τόπο του ΔΕΣ να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το ΔΕΣ δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Το ΔΕΣ μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία το Υποκείμενο έχει αποστείλει στο ΔΕΣ ζητούμενα στοιχεία (π.χ. βιογραφικό).

Αν μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληροφορία που περιέχεται στο μήνυμα μπορεί να μην είναι ασφαλής ή κρυπτογραφημένη. Για το λόγο αυτό συστήνουμε την προσεκτική αποστολή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία Δεδομένων

Για να εμποδιστεί η πρόσβαση τρίτων, να διατηρηθεί  η ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών / δεδομένων που συλλέγονται από τους Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, το ΔΕΣ έχει ακολουθήσει το ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατών να εγγυάται 100% ασφάλεια. Το ΔΕΣ έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εξασφάλισης των δεδομένων που συλλέγει από την Ιστοσελίδα και την περαιτέρω επεξεργασία / χρήση αυτών.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

– Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΔΕΣ διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

– Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής του Επισκέπτη (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό Τόπο μας, τηρείται ……… μήνες από την ημερομηνία εισόδου στο Διαδικτυακό Τόπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

– Τα Session Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθεί ο Επισκέπτης ή κλείσει τον περιηγητή.

Δικαιώματα υποκειμένων

Το ΔΕΣ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους,  Δικαίωμα διαγραφής  των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς το ΔΕΣ δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Το ΔΕΣ θα απαντήσει εντός εύλογης προθεσμίας από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

Εποπτεύουσα Αρχή 

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του κανονισμού και ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ). [www.dpa.gr, διεύθυνση: Λ.Κηφισίας αρ.1-3, Τ.Κ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, email: contact@dpa.gr].

Αναθεώρηση   Πολιτικής Ενημέρωσης Προσωπικών   Δεδομένων 

Η παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης,  όπως τέθηκε σε ισχύ στις 24/1/2022, έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού  για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΔΕΣ και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

 

Αίτηση

    Ευχαριστούμε!
    Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα
    Κλείσιμο